VÝBĚR ZBOŽÍ

DLE VÝROBCE

Reklamační řád

 

Reklamační řád vydaný jako součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti ES Naturalis vztahujícím se k následujícímu internetovému obchodu www.kopirkylevne.cz
 
Přes veškeré vynakládané úsilí prodávajícího o udržení vysoké úrovně jakosti při dodávkách zboží a poskytování svých služeb se může stát, že se v průběhu záruční doby projeví na dodaném zboží vada.
 
Reklamační řád společnosti jako nedílná součást „Všeobecných obchodních podmínek“ k internetovému obchodu výše uvedenému stanovuje postup kupujícího (spotřebitele) a prodávajícího v případě, kdy na straně kupujícího (spotřebitele) vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady u dodaného zboží.
 
I. Zásady při koupi zboží
Pro omezení počtu neoprávněných reklamací a zachování funkčnosti a životnosti zboží je nutno, aby kupující nebo uživatel výrobků dodržoval několik základních zásad:
 
1. Správný výběr výrobku
Kupující při výběru zboží důkladně zváží parametry zvoleného zboží tak, aby výrobek přesně odpovídal jeho potřebám, co se týče vhodnosti užití pro daný účel, jeho funkčnosti a provedení, druhu materiálu, způsobu ošetřování, požadovaného stupně a typu ochrany, správně zvolené velikosti apod.
 
2. Správné skladování
Pokud zboží bude u kupujícího dále skladováno, je nutné, aby byly přesně dodrženy podmínky skladování dané výrobcem.
 
3. Správné používání
Je nutné, aby uživatel po celou dobu užívání výrobku užíval výrobek v souladu s jeho určením, zachovával základní pravidla užívání a vyvaroval se všech faktorů nepříznivě ovlivňujících funkčnost a životnost výrobku, jako je např. nadměrná intenzita užívání v nevhodném prostředí nebo k nevhodnému účelu apod.
 
4. Správná údržba a ošetřování
Pro zachování dobrého stavu výrobku a jeho správné funkčnosti je nutná pravidelná výrobcem stanovená údržba a ošetřování. Nesprávná nebo nedostatečná údržba výrobku vede k omezení jeho správné funkčnosti a snížení životnosti.
 
II. Reklamační řízení
1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 
2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologických postupů při výrobě nebo použitá nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 
3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 
4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 
5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník prodávajícího může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší.
 
 
III. Místo a způsob uplatnění reklamace
1. Kupující uplatňuje reklamaci osobně v místě nákupu zboží, popř. zasláním na adresu určenou k reklamaci. Tato adresa je uvedena v III.2 tohoto reklamačního řádu. Při dodání reklamovaného zboží je kupující povinen prokázat, že nákup uskutečnil u prodávajícího, a to dodáním kopie nákupních dokladů. Bez dodání nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení pouze v tom případě, pokud kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. V případě zaslání přepravní společností kupující přesně popíše reklamovanou závadu.
 
2. Adresa pro uplatnění reklamace osobně nebo zasláním:
ES Naturalis, s.r.o.

Heřmánky 277

742 35

3. Pověřený pracovník prodávajícího v místě reklamace je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.
 
4. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto svým projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak.
 
5. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Jedná-li se o oprávněnou reklamaci, nese náklady na zpětné zaslání opraveného (popř. nového) zboží prodávající. V případě neoprávněné reklamace nese náklady na zpětné zaslání prodávající.
 
6. Pokud kupující má zboží s prodlouženou zárukou (30 měsíců) dle všeobecných obchodních podmínek, může záruku uplatnit telefonicky nebo e-mailem a prodávající si zboží sám vyzvedne u kupujícího. Pokud je dojezdová vzdálenost pro takto reklamované zboží větší, než 150 km od sídla společnosti prodávajícího, pak kupující hradí 6,50 Kč + DPH za každý km nad tuto vzdálenost. Celková vzdálenost se určí dle nejrychlejší trasy na www.mapy.cz.
 
 
IV. Lhůty pro uplatnění reklamace
1. Právo z odpovědnosti za vady musí být kupujícím uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného prodlení. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může vést k prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 
2. Standardní záruční doba je 30 měsíců u reprografických strojů a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba je podmíněna pravidelnými prohlídkami dle všeobecných obchodních podmínek. Pokud tyto prohlídky kupující odmítne, nebo v případě, že má kupující s prodávajícím uzavřenou jinou kupní smlouvu (popř. dlouhodobou kupní smlouvu), která upravuje obchodní vztahy mezi subjekty na základě Obchodního zákoníku, základem pro uplatňování odpovědnosti za vady zboží v obchodních vztazích je příslušné ustanovení této kupní smlouvy.
 
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do běhu záruční doby nepočítá (o tuto dobu se záruční doba výrobku prodlužuje).
 
4. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní.
 
5. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje pouze na vyměněnou součást.
 
6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 
7. V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží do 20 dnů od data ukončení reklamačního řízení, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladovací poplatek, jehož výše činí 5,- Kč /den bez DPH.
 
 
V. Odstranitelné vady
1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 
2. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.
 
3. O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy kupujícím, pokud se nedohodnou jinak (např. odeslání poštou na adresu kupujícího).
 
4. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
 
- reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
 
- kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady spolu nesouvisející.
 
 
VI. Neodstranitelné vady
1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 
2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo:
 
- buď požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
- nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. zboží má vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží za bezvadné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. Toto neplatí, pokud zboží již bylo z důvodu takové vady přeřazeno do nižší jakostní třídy a takto s vědomím kupujícího mu bylo prodáno.
 
Reklamační řád je platný od ………
 

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Slevy

Všechny slevy

Nejprodávanější

Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty