VÝBĚR ZBOŽÍ

DLE VÝROBCE

Všeobecné obchodní podmínky k internetovému obchodu společnosti Es Naturalis s.r.o.


 
Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem, resp. v případě soukromé osoby (spotřebitele) zákonem č. 136/2002 Sb. Prodávajícím je Es Naturalis s.r.o., se sídlem Heřmánky 277, PSČ 742 35, spisová značka C 34070, vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČ: 286 01 394, DIČ: CZ286 01 394.

 

I. Práva a povinnosti prodávajícího

 

1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží na základě objednávky ze stránek internetového obchodu definovaného v bodu I.2 těchto obchodních podmínek.
 
2. www.kopirkylevne.cz
 
3. Prodávající nenese odpovědnost za výběr druhu a množství zboží, které provedl kupující na své objednávce
 
4. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně na základě dohody s kupujícím upravit.
 
5. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit, a to především v případě pochybností o kupujícím, zejména týkajících se platební morálky kupujícího, nevyzvednutí dřívějších zakázek, nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti apod.
 
6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 

 

II. Práva a povinnosti kupujícího

 

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu
a expedici dle stanovených podmínek.
 
3. Kupující má za předem stanovených podmínek právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
 
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

III. Objednávky

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu dle odstavce I.2 nebo písemnou formou jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemné potvrzení objednávky zasláním podepsané kupní smlouvy od kupujícího.
 
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, a to včetně expedičních a dopravních nákladů zde uvedených - pokud není ve vzájemně uzavřené nebo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. 

 

IV. Zrušení objednávky, vrácení nebo výměna zboží

 

1. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží či požádat o jeho výměnu do 14 dnů od doručení bez udání důvodu, a to pouze v tom případě, pokud se nejedná o zboží vyráběné na zakázku. Výměna nebo vrácení tohoto zboží je možná jen za předpokladu, že zboží bude vráceno v originálním balení, nebude poničeno, špinavé nebo používáno. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení (např.útržek z dobírkové nebo balíkové složenky, daňový doklad apod.). Po kontrole vrácené zásilky prodávající vrátí kupujícímu peníze neprodleně zpět (bankovním převodem nebo složenkou).
 
2. Kupující má právo zrušit nebo změnit odeslanou objednávku i v případě zboží objednaného na zakázku nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod., avšak je povinen zaplatit prodávajícímu dosud vzniklé celkové náklady zakázky (materiál, práce, režie) povýšené o 10% - a to do 14 dnů od zaslání faktury. Kupující v tomto případě předem souhlasí se smluvním penále 0,05% za každý den prodlení s platbou a bere na vědomí, že případné vrácení faktury (případně uplatňovaný pokus o smír či rozporování vyčíslení na faktuře) nemá odkladný účinek na požadovanou platbu ani na smluvní penále.
 
3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Vrácení zboží kupujícím formou dobírky nebude přijato.
 
4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, b) změnila se výrazným způsobem cena, c) zboží je momentálně doprodáno. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). 

 

IV. Ochrana osobních údajů

 

1. Kupující si je plně vědom toho, že svou registrací výslovně souhlasí, aby prodávající zpracovával (shromažďoval, používal) kupujícím poskytnutá osobní data pro plnění objednávek a ke svým marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu až do odvolání.
 
2. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 
3. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním a marketingovým účelům.

 

V. Dodání zboží

 

1. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené při registraci, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým převzetím a zaplacením celé kupní ceny. Do té doby je kupující povinen řádně zboží převzít a chránit proti škodě. 3. Ke každé zásilce je přiložen dodací list, v případě dodání na dobírku daňový doklad.
3. Dopravné je vždy hrazeno zvlášť, podle vzdálenosti kupujícího od sídla prodávajícího a dle aktuálního ceníku prodávajícího a dodody s kupujícím.

 

VI. Dodací lhůty

 

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době. 

 

VII. Platební podmínky, ceny

 

1. Možné způsoby úhrady: platba v hotovosti, převodem na základě platebních pokynů při realizaci objednávky nebo dobírkou při převzetí zboží.
 
2. V jednotlivých a výjimečných případech mohou být platební podmínky v kupní smlouvě dohodnuty odlišně.
 
3. Pokud kupující požaduje zboží na zakázku s úpravami, nápisy, logem apod., jsou cena a dodací podmínky stanoveny individuálně v cenové nabídce, kterou mu prodávající na základě jeho poptávky zašle. 

 

VIII. Záruka

 

1. Prodávající poskytuje na prodávané reprografické stroje prodlouženou záruku 30 měsíců. Specifikace strojů je ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Poskytnutí prodloužené záruky je podmíněno zpoplatněnými servisními kontrolami prodávajícím v pravidelném půlročním intervalu. Cena servisní prohlídky je 190,- Kč + DPH. V případě odmítnutí servisní prohlídky nenese prodávající prodlouženou záruku ale jen záruku základní a to je 24 měsíců.
Podmínkou prodloužené záruky i záruky základní je odebírání spotřebního materiálu od ES Naturalis s.r.o.

 
2. V případě, že kupující má zboží prodávajícího umístěno ve vzdálenosti větší než 150 km od sídla firmy prodávajícího, pak je při záručním servisním dojezdu každý km nad 150 zpoplatněný částkou 6,50 Kč + DPH. Přesná vzdálenost bude měřená podle nejrychlejší trasy spočítané na www.mapy.cz, nebude-li individuálně dohodnuto jinak. Tuto částku kupující hradí na základě výzvy prodávajícího, který mu vystaví daňový doklad.
 
3. V případě, že kupující odmítne servisní prohlídky, řídí se záruční doba platným obchodním zákoníkem. 
 
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.); povětrnostními vlivy.
 
5. Záruční doba spotřebního zboží (tonery, válce apod.) je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. 

 

IX. Reklamace zboží

 

Při reklamacích zboží se prodávající řídí dohodnutým Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Prodávající a kupující se za použití ustanovení. § 262, odstavec 1), zákona č.513/1991Sb (Obchodního zákoníku) dohodli, že není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti výše uvedeným obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními v § 409 a následujícími.
 
 
Obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2012 
 
 

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Slevy

Všechny slevy

Nejprodávanější

Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty